Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ OKRESNÍ NOMINAČNÍ KONFERENCE KSČM BLANSKO 22. ledna 2017

9. 2. 2017

Delegáti Okresní nominační konference posoudili činnost Okresní organizace KSČM za období od konference, konané dne 12. 12. 2015.

 

Na jednání konference byly projednány především poznatky z podílu KSČM na zajišťování potřeb komunální a krajské politiky, ale také další aktuální otázky současné situace a podmínek činnosti v rámci Okresní organizace KSČM.

 

Konference posoudila plnění usnesení a závěrů z minulé konference, konané v roce 2015 a IX. sjezdu KSČM a na základě hodnocení byly stanoveny úkoly a doporučení pro práci okresní organizace a ZO KSČM v nadcházejícím období.

 

Zástupci ZO KSČM se vyjádřili k řešení problémů praktické činnosti ZO KSČM, k zabezpečení hlavních úkolů, které se týkají podílu KSČM na přípravě a průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.

 

Vyšší pozornost a důslednost si na základě provedené analýzy členské základny v okrese vyžaduje zlepšení systematičnosti a cílevědomosti práce ZO KSČM a celé okresní organizace. Na základě hodnocení situace nabývá stále většího významu cílevědomá a neformální práce s občany, vytváření podmínek pro činnost kolektivů sdružujících i sympatizující spoluobčany, např. levicové kluby žen.

 

Je potřeba neustále hledat, využívat a navazovat kontakty a pokračovat či navázat spolupráci s občanskými sdruženími, spolky či dalšími organizacemi levicového smýšlení. Spolupracovat s různými organizacemi i v případech, kdy se jedná o řešení dílčích problémů v oblasti politické nebo společenské činnosti. Je nezbytná soustavná a účelnější práce a součinnost naplňování svých programových cílů, politického a společenského poslání v současných podmínkách.

 

Je také nutné pracovat s médii. Konkrétně je třeba, aby funkcionáři i zastupitelé KSČM psali články či komentáře k aktuálním problémům ve svém kraji či obcích. Tyto články publikovat v Haló novinách, v regionálních médiích, obecních zpravodajích či alespoň na webových stránkách Jm KV KSČM a OV KSČM Blansko.

 

Velmi důležitou součástí práce okresní organizace a ZO KSČM je podíl na řešení potřeb komunální politiky. Práce členů zastupitelstev navržených KSČM je ve většině případů dokladem odpovědné a kvalifikované práce našich členů a sympatizujících občanů, dokazuje opodstatněnost cílů a úkolů daných programovými dokumenty strany. Této možnosti aktivně se zapojit v politickém a veřejném dění vyžaduje širší využití v práci ZO KSČM, praktickou pomoc zastupitelům při výkonu jejich náročné funkce a při naplňování zadání volebních programů, se kterými jsme předstupovali před voliče.

 

Ze strany OV KSČM je nutné stále vytvářet lepší podmínky pro systematickou, průběžnou, odbornou a metodickou pomoc a poradenství pro členy zastupitelstev.

 

V roce 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je třeba zabezpečit důstojný podíl KSČM na přípravě a průběhu této významné události, dosáhnout co nejlepších volebních výsledků, bude úkol velmi důležitý a náročný.

 

O postavení KSČM, možnosti aktivně vstupovat do politického a veřejného dění, bude rozhodovat naše schopnost seznamovat občanskou veřejnost s našimi stanovisky k aktuálním problémům a s návrhy na jejich řešení, s našimi programovými dokumenty, s našimi kandidáty pro funkce v orgánech zákonodárných i samosprávných a zejména s našimi návrhy na řešení problémů.

 

Okresní nominační konference KSČM v Blansku na základě hodnocení výsledků činnosti okresní organizace v předcházejícím období, na základě doporučení a návrhů přednesených v diskusi na ČS a Okresní nominační konferenci, v souladu se stanovenými úkoly pro rok 2017 přijímá následující usnesení:

 

 

I)       Bere na vědomí:

A)    Návrh volebních tezí pro volby do PS PČR 2017

II)    Schvaluje:

A)    zprávu o činnosti okresní organizace za období od Okresní konference konané 12. 12. 2015

B)    zprávu Okresní revizní komise KSČM

C)    zprávu Okresní rozhodčí komise KSČM

D)    Koncepci přípravy volební kampaně a průběhu voleb v roce 2017

E)     zprávu mandátové komise

F)     zprávu volební komise

G)    vedoucího kandidáta okresu Blansko do PS PČR: Emila Pernicu

H)    pořadí dalších kandidátů okresu Blansko do PS PČR:

2)                Natálii Novotnou

3)                Radka Boháčka

4)                Jaroslavu Konůpkovou

5)                Márii Koudelovou

1)                  náhradníka: Josefa Holase

2)                  náhradníka: Vladimíra Farského

III)     Volí:

A)    6 delegátů na Krajskou nominační konferenci KSČM v pořadí:

1)      Emil Pernica

2)     Stanislav Navrkal

3)     Zuzka Bebarová – Rujbrová

4)     Milan Šebela

5)     František Ladič

6)     Mária Koudelová

B)    9 náhradníků na Krajskou nominační konferenci KSČM v pořadí:

1)      Josef Holas

2)     Jan Řehoř

3)     Tomáš Musil

4)     Josef Němec

5)     Ondřej Ipser

6)     Jaroslava Konůpková

7)     Mojmír Horák

8)     Ladislav Topínka

9)     Radek Boháček

IV)     Potvrzuje:

A)    17členný OV KSČM ve složení: Miloš Blažek, Ludmila Boháčková, Rostislav Boháček ml., Josef Holas, Radoslav Hruda, Vlastimil Chloupek, Ondřej Ipser, Jaroslav Klimeš, Rudolf Kunc, František Ladič, Ivana Luňáčková, Stanislav Navrkal, Josef Němec, Emil Pernica, Naděžda Šabrňáková, Milan Šebela, Miroslava Vašíčková

a 3 kandidáty OV KSČM ve složení: Antonín Hříbal, Mária Koudelová, Petr Štoudek

B)    5člennou ORK KSČM ve složení: Ivana Bojdová, Jaromíra Hradilová,Václav Rein, Jiří Rybář, Karel Stloukal

C)    5člennou ORoK KSČM ve složení: Mojmír Horák, Marie Králová, Miroslav Prokop, Jaromil Richterjörk, Hedvika Švecová

D)    do funkce předsedy OV KSČM Blansko: Emila Pernicu

E)     do funkce předsedkyně ORK KSČM Blansko: Ivanu Bojdovou

F)     do funkce předsedy ORoK KSČM Blansko: Mojmíra Horáka

G)    do funkce člena ÚV KSČM za okres Blansko: Emila Pernicu

H)    do funkce členů Jm KV KSČM:

1)     Emila Pernicu

2)     Stanislava Navrkala

3)     Františka Ladiče

I)       do funkce náhradníků Jm KV KSČM:

1)     Jaroslavu Konůpkovou

2)     Jana Řehoře

3)     Milana Šebelu

J)       do funkce členky KRK: Ivanu Bojdovou

K)    do funkce člena KRoK: Mojmíra Horáka

L)     členy komise mládeže Jm KV KSČM za okres Blansko: Ondřeje Ipsera, Emila Pernicu

V)        Doporučuje:

A)    do funkce vedoucího kandidáta krajské KL do PS PČR: Emila Pernicu

B)    KNK potvrdit do funkce člena HR ÚV KSČM za Jihomoravský kraj: Jaroslava Klimeše

C)    Funkcionářům a zastupitelům KSČM, aby pracovali také na své mediální aktivitě a svém pozitivním mediálním obrazu.

VI) Pověřuje

A)    OV KSČM systematickým a cílevědomým řešením kádrových otázek práce OV KSČM a stranických středisek v průběhu funkčního období, s cílem dosažení účinnější práce, metodického vedení a organizační pomoci základním organizacím, stranickým skupinám a činnosti středisek stranické práce.

 

VII)         Ukládá:

A)    Okresnímu výboru KSČM:

1)     V souladu s usnesením stranických orgánů projednat konkretizaci postupu okresní organizace v přípravě a průběhu voleb v roce 2017. K zabezpečení těchto úkolů zajistit činnost okresního operativního volebního štábu KSČM.

-        Termín: duben 2017

2)     Pravidelně a systematicky pracovat se členy obecních a krajských zastupitelstev. Pro řešení těchto úkolů zajistit činnost pracovního aktivu – Okresní radu zastupitelů.

-        Termín: trvalý

3)     Informovat ZO KSČM o výsledcích a závěrech okresní nominační konference.

-        Termín do 28. 2. 2017

4)     Věnovat trvalou péči mediální prezentaci KSČM (internet, webové stránky, tisk).

-        Termín: trvalý

5)     Zajišťovat odpovídající formou organizátorské činnosti prolínání členů KSČM do veřejného, politického a společenského života.

-        Termín: trvalý

6)     Zajišťovat odpovídající formou organizátorské činnosti prolínání členů KSČM do zájmových a dalších občanských sdružení, spolků, organizací apod.

-        Termín: trvalý

7)     Věnovat trvalou pozornost otázkám hospodaření, zejména dodržování schválených směrnic pro hospodaření a placení členských příspěvků.

-        Termín: trvalý

8)     V ZO KSČM, kde se členská základna sníží pod 3 členy strany a přijmout závěry ve smyslu Stanov KSČM.

-        Termín: trvalý

9)     Věnovat trvalou pozornost problémovým ZO KSČM Olomučany, Kuničky, Skalice nad Sv., Rudice a dalším ZO KSČM kde se neuskutečnily ČS.

-        Termín: trvalý, kontrola plnění pověřenými členy VV OV KSČM do 30. 6. 2017

10) Vyhodnotit diskusi na ČS ZO KSČM a Okresní nominační konferenci, náměty a návrhy využít v plánu práce OV KSČM.

-        Termín: březen 2017

11) Projednat závěry IX. sjezdu a přijmout opatření pro jejich realizaci zejména při volební kampani v roce 2017.

-        Termín: do 31. 8. 2017

12) Věnovat systematickou pozornost přijímání nových členů KSČM.

-   Termín: trvalý

 

13)  Doplnit do volebního programu KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 komunální a krajská témata.

-        Termín: do 31. 8. 2017

14)  Systémově pracovat s mladšími členy KSČM tak, aby byli do budoucna připraveni pro výkon stranických i veřejných funkcí.

-        Termín: trvalý

B)     MěR, StR a ZO KSČM:

1)     Podílet se na zabezpečení práce středisek, zejména pro dosažení pravidelnější činnosti možnosti užití různých forem práce. Pomáhat při zajištění kádrových otázek a organizačním zajištění práce střediska.

-        Termín: trvalý

2)     Zvýšit podíl ZO KSČM na řešení požadavků komunální politiky, účinněji spolupracovat se členy zastupitelstev – kandidáty navrženými KSČM, pomáhat jim při výkonu jejich funkce a realizaci volebních programů KSČM.

-        Termín: trvalý

3)     V souladu s úkoly přípravy voleb konaných v roce 2017 stanovit vlastní postup v podmínkách činnosti ZO KSČM nebo stranických skupin a důsledně jej realizovat.

-        Termín: v průběhu roku 2017

4)     Činnost okresního operativního volebního štábu využít ke koordinaci činnosti ZO KSČM při přípravě a zajišťování oslav 1. máje a výročí osvobození.

-        Termín: duben 2017

5)     Důsledně řešit nedostatky ve využívání vývěsních skříněk.

-        Termín: trvalý

6)     Projednat možnosti zvýšení odběru Haló novin, prakticky je využívat pro lepší agitační práci a zlepšení informovanosti členů.

-        Termín: trvalý

7)     Seznámit členy ZO s jednáním a závěry Okresní nominační konference KSČM, s doporučením postupu při jejich realizaci v podmínkách místa činnosti ZO KSČM a stranických skupin.

-        Termín: do 28. dubna 2017

8)     Členské příspěvky vybírat ve stanovené výši dle Stanov KSČM, tj. 0, 5 % z čistého příjmu.

-        Termín: trvalý

9)     Vybrané členské příspěvky v plné výši odevzdávat pravidelně 1x za čtvrtletí, nejpozději do konce 1. měsíce následujícího čtvrtletí. Současně odevzdávat i kopii pokladních výkazů ZO KSČM. Dotace bude v souladu s hospodářskou směrnicí ÚV KSČM vydávána pouze na základě konkrétní potřeby. Účtenky a paragony odevzdávat ihned po nákupu (v rámci časových možností). Využívat k tomu zejména porady předsedů ZO KSČM. Výše dotace je maximálně 30 % z celkové částky z vybraných členských příspěvků dané ZO.

-        Termín: trvalý

10) Příspěvky za IV. čtvrtletí odevzdat vždy nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

-        Termín: trvalý

11) Zabezpečit, aby každý člen přispěl částkou 30 Kč na mimořádný členský příspěvek.

-        Termín: do 30. 6. 2017

12) Věnovat stálou pozornost přijímání nových členů KSČM.

-        Termín: trvalý

Schváleno jednomyslně