Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Okresní konference KSČM Blansko 16. 12. 2017

12. 1. 2018

Delegáti Okresní konference posoudili činnost Okresní organizace KSČM za období od konference, konané dne 12. 12. 2015 a 22. 1. 2017.

Na jednání konference byly projednány neúspěšné výsledky v krajských i senátních volbách 2016 a sněmovních volbách 2017.

Konference posoudila plnění usnesení a závěrů z minulé konference, konané v roce 2015 a 2017 a IX. sjezdu KSČM a na základě hodnocení byly stanoveny úkoly a doporučení pro práci okresní organizace a ZO KSČM v nadcházejícím období.

Zástupci ZO KSČM se vyjádřili k řešení problémů praktické činnosti ZO KSČM, k zabezpečení hlavních úkolů, které se týkají podílu KSČM na přípravě a průběhu voleb do obecních zastupitelstev 2018 a Evropského Parlamentu ČR v roce 2019.

Na základě hodnocení situace nabývá stále většího významu cílevědomá a neformální práce s občany, vytváření podmínek pro činnost kolektivů sdružujících i sympatizující spoluobčany, např. levicové kluby žen.

Je potřeba neustále hledat, využívat a navazovat kontakty a pokračovat či navázat spolupráci s občanskými sdruženími, spolky či dalšími organizacemi levicového smýšlení. Spolupracovat s různými organizacemi i v případech, kdy se jedná o řešení dílčích problémů v oblasti politické nebo společenské činnosti. Je nezbytná soustavná a účelnější práce a součinnost naplňování svých programových cílů, politického a společenského poslání v současných podmínkách.

Je také nutné pracovat s médii. Konkrétně je třeba, aby funkcionáři i zastupitelé KSČM psali články či komentáře k aktuálním problémům ve svém kraji či obcích. Tyto články publikovat v Haló novinách, v regionálních médiích, obecních zpravodajích či alespoň na webových stránkách Jm KV KSČM a OV KSČM Blansko.

Velmi důležitou součástí práce okresní organizace a ZO KSČM je podíl na řešení potřeb komunální politiky. Práce členů zastupitelstev navržených KSČM je ve většině případů dokladem odpovědné a kvalifikované práce našich členů a sympatizujících občanů, dokazuje opodstatněnost cílů a úkolů daných programovými dokumenty strany. Této možnosti aktivně se zapojit v politickém a veřejném dění vyžaduje širší využití v práci ZO KSČM, praktickou pomoc zastupitelům při výkonu jejich náročné funkce a při naplňování zadání volebních programů, se kterými jsme předstupovali před voliče.

Ze strany OV KSČM je nutné stále vytvářet lepší podmínky pro systematickou, průběžnou, odbornou a metodickou pomoc a poradenství pro členy zastupitelstev.

V roce 2018 se uskuteční volby do obecních zastupitelstev. Je třeba zabezpečit důstojný podíl KSČM na přípravě a průběhu této významné události, dosáhnout co nejlepších volebních výsledků, bude úkol velmi důležitý a náročný.

O postavení KSČM, možnosti aktivně vstupovat do politického a veřejného dění, bude rozhodovat naše schopnost seznamovat občanskou veřejnost s našimi stanovisky k aktuálním problémům a s návrhy na jejich řešení, s našimi programovými dokumenty, s našimi kandidáty pro funkce v orgánech zákonodárných i samosprávných a zejména s našimi návrhy na řešení problémů.

Okresní konference KSČM v Blansku na základě hodnocení výsledků činnosti okresní organizace v předcházejícím období, na základě doporučení a návrhů přednesených v diskusi na VČS a Okresní konferenci, v souladu se stanovenými úkoly pro roky 2018 – 2019 přijímá následující usnesení:

 

I)Bere na vědomí:

A)Návrhy vedoucích a dalších kandidátů do obecních zastupitelstev pro komunální volby v roce 2018.

II)Schvaluje:

A)zprávu předsedy o činnosti okresní organizace za období od Okresní nominační konference konané 22. 1. 2017

B)zprávu předsedkyně Okresní revizní komise KSČM

C)zprávu předsedy Okresní rozhodčí komise KSČM

D)Zásady koncepce přípravy a průběhu voleb v letech 2018 – 2019

E)zprávu mandátové komise

F)zprávu volební komise

III)Volí:

15členný OV KSČM ve složení: Miloš Blažek, Radek Boháček, Rostislav Boháček ml., Ludmila Boháčková, Josef Holas, Radoslav Hruda, Vlastimil Chloupek, Mária Koudelová, Rudolf Kunc, František Ladič, Stanislav Navrkal, Josef Němec, Emil Pernica, Milan Šebela, Hedvika Švecová

a kandidáta OV KSČM: Antonína Hříbala

A)5člennou ORK KSČM ve složení: Jaroslav Klimeš, Jaromil Richterjörk, Jiří Rybář, Karel Stloukal, Miroslava Vašíčková

B)3člennou ORoK KSČM ve složení: Mojmír Horák, Marie Králová, Miroslav Prokop

C)do funkce předsedy OV KSČM Blansko: Emila Pernicu

D)do funkce předsedy ORK KSČM Blansko: Jaroslava Klimeše

E)do funkce předsedy ORoK KSČM Blansko: Mojmíra Horáka

F)do funkce člena ÚV KSČM za okres Blansko: Emila Pernicu

G)do funkce členů Jm KV KSČM v pořadí:

1)Emil Pernica

2)Stanislav Navrkal

3)Mária Koudelová

H)do funkce náhradníka Jm KV KSČM:

1)Jana Řehoře

I)6 delegátů na Krajskou konferenci v pořadí:

1)Emil Pernica

2)Radek Boháček

3)Mária Koudelová

4)Stanislav Navrkal

5)Milan Šebela

6)Jan Řehoř

J)náhradníky na Krajskou konferenci v pořadí:

1)Jaroslava Konůpková

2)Ivana Bojdová

3)Mojmír Horák

4)Tomáš Musil

5)Marie Králová

6)Radoslav Hruda

K)do funkce člena KRK: Jaroslava Klimeše

L)do funkce člena KRoK: Mojmíra Horáka

M)2 členy komise mládeže Jm KV KSČM za okres Blansko ve složení: Radek Boháček, Emil Pernica

N)6 delegátů na X. sjezd KSČM v pořadí:

1)Emil Pernica

2)Radek Boháček

3)Mária Koudelová

4)Stanislav Navrkal

5)Zuzka Bebarová – Rujbrová

6)Jan Řehoř

O)Náhradníky na X. sjezd v pořadí:

1)Tomáš Musil

2)Josef Němec

3)Ivana Bojdová

4)Marie Králová

5)Mojmír Horák

IV)Doporučuje:

A)Do funkce předsedy Jm KV KSČM: Pavla Březu, Stanislava Navrkala, Emila Pernicu

B)Do funkce předsedy KRK: Jana Hájka

C)Do funkce předsedy KRoK: Mojmíra Horáka

D)Do funkce člena ÚRoK: Mojmíra Horáka

E)Krajské konferenci zvolit do funkce člena HR ÚV KSČM za Jihomoravský kraj: Jaroslava Klimeše

F)Kandidáty do Evropského parlamentu: Jaromíra Kohlíčka, Kateřinu Konečnou, Jiřího Maštálku, Dagmar Švendovou

G)Funkcionářům a zastupitelům KSČM, aby pracovali také na své mediální aktivitě a svém pozitivním mediálním obrazu.

V)Pověřuje:

A)OV KSČM systematickým a cílevědomým řešením kádrových otázek práce OV KSČM a stranických středisek v průběhu funkčního období, s cílem dosažení účinnější práce, metodického vedení a organizační pomoci základním organizacím, stranickým skupinám a činnosti středisek stranické práce.

 

VI)Vyjadřuje poděkování:

A)Zuzce Bebarové – Rujbrové za její dlouholetou činnost pro KSČM ve stranických i zastupitelských funkcích.

B)Ivaně Bojdové za její dlouholetou práci ve funkci předsedkyně ORK KSČM Blansko.

VII)Ukládá:

A)Okresnímu výboru KSČM:

1)V souladu s usnesením stranických orgánů projednat konkretizaci postupu okresní organizace v přípravě a průběhu voleb v letech 2018 – 2019. K zabezpečení těchto úkolů zajistit činnost okresního operativního volebního štábu KSČM.

 • Termín: duben 2018, únor 2019

2)Pravidelně a systematicky pracovat se členy obecních a krajských zastupitelstev. Pro řešení těchto úkolů zajistit činnost pracovního aktivu – Okresní radu zastupitelů.

 • Termín: trvalý

3)Informovat ZO KSČM o výsledcích a závěrech okresní konference.

 • Termín do 28. 2. 2018

4)Věnovat trvalou péči mediální prezentaci KSČM (internet, webové stránky, tisk).

 • Termín: trvalý

5)Zajišťovat odpovídající formou organizátorské činnosti prolínání členů KSČM do veřejného, politického, společenského života pomocí působení v různých spolcích a organizacích.

 • Termín: trvalý

6)Věnovat trvalou pozornost otázkám hospodaření, zejména dodržování schválených směrnic pro hospodaření.

 • Termín: trvalý

7)V ZO KSČM, kde se členská základna sníží pod 3 členy strany a přijmout závěry ve smyslu Stanov KSČM.

 • Termín: trvalý

8)Věnovat trvalou pozornost problémovým ZO KSČM Olomučany, Kuničky, Skalice nad Sv., Rudice a dalším ZO KSČM kde se neuskutečnily VČS.

 • Termín: trvalý, kontrola plnění pověřenými členy VV OV KSČM do 30. 6. 2018

9)Vyhodnotit diskusi na VČS ZO KSČM a Okresní konferenci, náměty a návrhy využít v plánu práce OV KSČM.

 • Termín: duben 2018

10)Projednat závěry X. sjezdu a přijmout opatření pro jejich realizaci zejména při volební kampani v roce 2018.

 • Termín: do 30. 7. 2018

11)Věnovat systematickou pozornost přijímání nových členů KSČM.

 • Termín: trvalý

12)Systémově pracovat s mladšími členy KSČM tak, aby byli do budoucna připraveni pro výkon stranických i veřejných funkcí.

 • Termín: trvalý

13)Ve spolupráci s ÚV a KV vypracovat koncepci pro práci s mládeží a mladými členy KSČM.

 • Termín: do následující Okresní konference

B)MěR, StR a ZO KSČM:

1)Podílet se na zabezpečení práce středisek, zejména pro dosažení pravidelnější činnosti možnosti užití různých forem práce. Pomáhat při zajištění kádrových otázek a organizačním zajištění práce střediska.

 • Termín: trvalý

2)Zvýšit podíl ZO KSČM na řešení požadavků komunální politiky, účinněji spolupracovat se členy zastupitelstev – kandidáty navrženými KSČM, pomáhat jim při výkonu jejich funkce a realizaci volebních programů KSČM.

 • Termín: trvalý

3)V souladu s úkoly přípravy voleb konaných v letech 2018 – 2019 stanovit vlastní postup v podmínkách činnosti ZO KSČM nebo stranických skupin a důsledně jej realizovat.

 • Termín: v průběhu roku 2018 a 2019

4)Činnost okresního operativního volebního štábu využít ke koordinaci činnosti ZO KSČM při přípravě a zajišťování oslav 1. máje a výročí osvobození.

 • Termín: duben 2018, duben 2019

5)Důsledně řešit nedostatky ve využívání vývěsních skříněk.

 • Termín: trvalý

6)Projednat možnosti zvýšení odběru Haló novin, prakticky je využívat pro lepší agitační práci a zlepšení informovanosti členů.

 • Termín: trvalý

7)Seznámit členy ZO s jednáním a závěry Okresní konference KSČM, s doporučením postupu při jejich realizaci v podmínkách místa činnosti ZO KSČM a stranických skupin.

 • Termín: do 30. dubna 2018

8)Členské příspěvky vybírat ve stanovené výši dle Stanov KSČM, tj. 0, 5 % z čistého příjmu.

 • Termín: trvalý

9)Vybrané členské příspěvky v plné výši odevzdávat pravidelně 1x za čtvrtletí, nejpozději do konce 1. měsíce následujícího čtvrtletí. Současně odevzdávat i kopii pokladních výkazů ZO KSČM. Dotace bude v souladu s hospodářskou směrnicí ÚV KSČM vydávána pouze na základě konkrétní potřeby. Účtenky a paragony odevzdávat ihned po nákupu (v rámci časových možností). Využívat k tomu zejména porady předsedů ZO KSČM. Výše dotace je maximálně 30 % z celkové částky z vybraných členských příspěvků dané ZO.

 • Termín: trvalý

10)Příspěvky za IV. čtvrtletí odevzdat vždy nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

 • Termín: trvalý

11)Zabezpečit, aby každý člen přispěl částkou 30 Kč na mimořádný členský příspěvek.

 • Termín: do 30. 6. 2018, do 30. 6. 2019

12)Věnovat stálou pozornost přijímání nových členů KSČM.

 • Termín: trvalý

Schváleno jednomyslně