Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 7. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 5. ledna 2017

9. 2. 2017

1)      Bere na vědomí:

a) Informace z ÚV KSČM přednesené s. Pernicou.

b) Informace o organizačním zajištění 26. plesu OV KSČM Blansko přednesené s.

     Ladičem.

c) Materiál – přehled docházky na zasedání VV OV a pléna OV KSČM Blansko za 2.

    pol. roku 2016.

d) Možnost objednat si přání k MDŽ a kalendáře na rok 2018.

e) Informace z krajského zastupitelstva přednesené s. Navrkalem.

f) Informace od ORK přednesené s. Bojdovou.

g) Informace od ORoK přednesené s. Horákem.

2)      Schvaluje:

a) Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů

    přednesenou s. Pernicou.

b) Organizační a technické zabezpečení Okresní nominační konference (ONK) KSČM

     Blansko, která se uskuteční dne 22. 1. 2017 od 10:00 hod.

c) Změny 2 termínů zasedání VV OV KSČM Blansko. V březnu bude VV OV KSČM Blansko zasedat 14. 3. 2017 a místo v červnu bude VV OV KSČM Blansko zasedat již 30. 5. 2017.

3)      Doporučuje ONK KSČM Blansko konané dne 22. 1. 2017:

a) Schválit a řídit se předloženým programem jednání.

b) Schválit a řídit se předloženým jednacím řádem.

c) Schválit a řídit se předloženým volebním řádem.

d) Projednat a po případném dopracování návrhů od delegátů schválit materiál –

     Koncepce přípravy a průběhu voleb v roce 2017.

e) Projednat a po případném dopracování návrhů od delegátů schválit Usnesení ONK

    KSČM Blansko 2017.

f) Zvolit předložené pořadí delegátů a náhradníků na Krajskou nominační konferenci

   KSČM z okresu Blansko uvedené v příloze č. 1 tohoto protokolu.

g) Schválit aklamací předložené pořadí kandidátů a náhradníků na KL KSČM okresu Blansko do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uvedené v příloze č. 2 tohoto protokolu.

h) S. Emila Pernicu jako vedoucího kandidáta krajské KL KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

4)      Vyzývá:

a) Zvolené delegáty zúčastnit se ONK KSČM Blansko dne 22. 1. 2017 od 10:00 hod.

    s členskou legitimací a se svým mandátem.

b) ZO KSČM v dostatečném časovém předstihu dle svého uvážení a potřeb objednat

     přání k MDŽ a kalendáře pro rok 2018 s termínem do 8. 2. 2017.

c) Členy a sympatizanty KSČM k účasti na 26. plesu OV KSČM Blansko, který se bude konat 17. 2. 2017 v KD v Doubravici nad Svitavou od 20 hod.

5)      Ukládá:

a) ZO KSČM a členům KSČM, aby v rámci svých možností zajistili propagaci 26. plesu OV KSČM Blansko.

6)      Pověřuje:

a) VV OV KSČM Blansko projednat případné další kádrové, obsahové a organizační záležitosti týkající se ONK KSČM Blansko.

7)      Vyslovuje:

a) Poděkování ZO KSČM a zaměstnancům OV KSČM Blansko za příkladnou spolupráci a za vysoké pracovní nasazení při změně hospodaření.

10 – 2 – 0, usnesení bylo schváleno.

XII.  Závěr

Jednání 7. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 16:45 hod.

Protokol zpracoval dne 12. 1. 2017 Bc. Emil Pernica, DiS.